Predškolský vek

V skupinách predškolský vek ponúkame:

  • Pohybovú prípravu detí zameranú na rozvoj základnej lokomócie a zručností džuda prostredníctvom pohybových, úpolových hier, štafiet, pádov a gymnastiky.
  • Pravidelný telesný pohyb, všestranný rozvoj osobnosti a správne držanie tela.
  • Získať kladný vzťah k pohybovej aktivite a základy pre všetky druhy športov.

Už v predškolskom veku musíme vštepovať našim deťom vzťah k telesnej výchove nenáročnými cvičeniami, premyslenou pohybovou a hravou formou, pravidelnou a systematickou činnosťou. Veď niet učenlivejšieho a vďačnejšieho "poslucháča" ako dieťa v predškolskom veku! Cieľavedomé a trpezlivé vedenie dieťaťa k telesným cvičeniam je zárukou, že si postupne túto formu činnosti nielen obľúbi, ale pre svoju príťažlivosť, kolektívnosť a súťaživosť si ho aktívne cvičenie získa celkom a na trvalo!

Každému dieťaťu predškolského veku musíme poskytnúť možnosť pravidelného telesného pohybu a všestranného vývinu. Dieťa musí mať možnosť svoje pohyby, zatiaľ ešte nevycibrené, rozvíjať a zdokonaľovať hravou formou v rámci cieľavedomej a plánovitej pohybovej činnosti.

Telesné cvičenia majú priaznivý vplyv najmä na celkový zdravotný stav, na telesný rast a vývin svalstva, na dýchanie, krvný obeh, látkovú premenu, chuť do jedla a spánok. Detský organizmus sa telocvikom utužuje, čím sa súčasne vytvárajú predpoklady pre správny telesný a duševný vývin dieťaťa.

Zvykajme dieťa na správne držanie tela a predchádzajme tak obávaným chybám v držaní tela, ktoré sa vo zvýšenej miere začnú prejavovať vstupom do školy. Rozvíjajme pohybové vlastnosti detí, ako rýchlosť, obratnosť, silu a vytrvalosť, posilňujme ich nervový systém a pestujme u nich schopnosť rýchlej reakcie. Cvičením podporujeme duševnú, mravnú a estetickú výchovu detí a pomáhame rozvíjať spoločensky významné charakterové vlastnosti, ako rozhodnosť, odvahu, pevnú vôľu a ochotu pomáhať druhým.

Ak účelne zameraným cvičením uspokojíme a regulujeme silnú a prirodzenú túžbu detí po pohybe a inej činnosti, podporíme rozvoj pohybových vlastností detí a zlepšíme ich pohyblivosť. Deti sa naučia voliť svoje pohyby podľa danej situácie a svoju silu ekonomicky využívať, stávajú sa isté a sebavedomé.