Monografia

Fyziologické, motorické a somatické charakteristiky džudistov z hľadiska veku a úrovne trénovanosti

Trénovanosť je prejavom výkonovej kapacity tréningom rozvinutých systémov organizmu športovca, zdravia, funkčného stavu organizmu, telesnej úrovne a technicko-taktickej pripravenosti športovca na podávanie súťažných výkonov.

Poznanie úrovne trénovanosti športovcov je východiskovým kritériom racionálneho plánovania a optimalizácie tréningového procesu v každom športe. Zmeny stavov úrovne trénovanosti môžu signalizovať trénerovi a samotnému športovcovi pozitívne, alebo negatívne vplyvy tréningového zaťaženia. Na objektívne zisťovanie úrovne trénovanosti džudistov nám slúži diagnostika, ktorá sa v športovej praxi zameriava na funkčné, motorické, somatické, zdravotné, psychické, technické a ďalšie parametre, či faktory z ktorých sa športový výknon v džude skladá. Poznatky z diagnostiky úrovne trénovanosti môžu byť tiež uplatnené pri výbere talentovaných jedincov pre šport a do reprezentačných výberov, ako aj pri prevencii pred úrazmi a preťažovaním športovca.

Predložená vedecká monografia prezentuje naše vlastné výskumy a poznatky z oblasti diagnostikovania úrovne trénovanosti slovenských džudistov za obdobie uplynulých 10 rokov. Konkrétne sa zameriava na fyziologické, motorické a somatické charakteristiky v štruktúre športového výkonu džuda. Porovnáva úroveň trénovanosti slovenských a zahraničných džudistov rôznej výkonnosti a veku.

Mgr. Miloš Štefanovský, PhD., autor

PDF Monografiu si môžete stiahnuť tu.